GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze website kan informatie bevatten over medische aandoeningen en de behandeling daarvan.

Het materiaal op de site is mogelijk niet geschikt of beschikbaar voor gebruik buiten het grondgebied van het beoogde publiek.

Zorginformatie

Deze website kan informatie bevatten over medische aandoeningen en de behandeling daarvan. Het materiaal op de site is mogelijk niet geschikt of beschikbaar voor gebruik buiten het grondgebied van het beoogde publiek. Degenen die deze site vanaf andere locaties bezoeken doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten indien en voor zover die lokale wetten van toepassing zijn. Daarnaast mag niets op deze website worden opgevat als het verstrekken van enige vorm van medisch advies of het doen van enige vorm van medische aanbeveling en mag niets worden gebruikt als basis voor enige beslissing of actie. Specifiek medisch advies dient te allen tijde bij een daartoe gekwalificeerde arts te worden ingewonnen.

ViiV Healthcare zet zich naar redelijkheid in om deze website bij te houden, maar sommige informatie kan na verloop van tijd verouderd raken. Behalve voor zover specifiek wordt aangegeven, maakt ViiV Healthcare geen aanspraak op en geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, de volledigheid of het gebruik van de informatie die zich op deze website bevindt.

Hypertekstkoppelingen

Deze website kan koppelingen bevatten naar andere websites op internet, waaronder de websites voor zusterbedrijven van ViiV Healthcare in andere landen. Lees de artikelen over het juridische - en privacybeleid van andere sites van ViiV Healthcare of derden die u via een link bezoekt. ViiV Healthcare is niet verantwoordelijk voor en doet geen aanbevelingen en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van informatie of opvattingen op websites van derden.

In deze privacyverklaring wordt ons algemene beleid omschreven. In het geval dat lokale wetten en regels voorschrijven dat wij informatie anders verwerken of van verwerking afzien, zullen wij te allen tijde de van toepassing zijnde lokale wetgeving naleven.

external_link_arrow

Dit symbool op onze website verwijst naar een link naar een externe website.

Intellectuele Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website is het eigendom van de ViiV Healthcare-groep van bedrijven of deze bedrijven hebben toestemming om dit materiaal te gebruiken, behalve indien specifiek anderszins wordt vermeld. Reproductie van de volledige of een deel van de inhoud op welke wijze dan ook is niet toegestaan, behalve indien dit gebeurt op de hieronder aangegeven wijze.

U mag het materiaal op deze website lezen, bekijken, afdrukken, downloaden en kopiëren voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik, maar uitsluitend indien u daarbij naar de website verwijst als de bron van het materiaal door gebruik van de volgende verklaring van auteursrecht: “© ViiV Healthcare-groep van bedrijven, alle rechten voorbehouden.” Tenzij specifiek aangegeven, is ander gebruik van het materiaal niet toegestaan.

Niets op deze website strekt tot verlening van een licentie of recht onder enig intellectuele eigendom (inclusief patenten, (handels)merken en auteursrecht) van de ViiV Healthcare-groep van bedrijven of derden.

ViiV Healthcare claimt niet de eigenaar te zijn van of dat er een verband bestaat tussen haar en handelsmerken van derden die op deze website voorkomen. Deze handelsmerken van derden worden uitsluitend gebruikt om de producten en diensten van hun respectievelijke eigenaars te identificeren. Het gebruik van deze merken betekent niet dat deze worden ondersteund of onderschreven door ViiV Healthcare.

Gebruik van Informatie

Communicatie van gebruikers of ander materiaal dat via internet wordt verzonden, op een website van ViiV Healthcare wordt geplaatst of anderszins (anders dan die welke persoonsgegevens en/of informatie met betrekking tot gezondheid bevat, hetgeen valt onder het privacybeleid van ViiV Healthcare) wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-bedrijfseigen, en ViiV Healthcare is met betrekking tot deze informatie nergens toe verplicht. Het staat ViiV Healthcare vrij deze informatie te gebruiken voor elk doeleinde dat zij gepast acht, inclusief reproductie en publicatie, en ViiV Healthcare mag alle ideeën, concepten, know-how of technieken gebruiken die deze informatie bevat, inclusief commerciële doeleinden, zonder de gebruikers te hoeven betalen voor het recht om dat te doen.

Privacy

ViiV Healthcare respecteert de privacy van de bezoekers aan haar website. Raadpleeg het Privacybeleid van ViiV Healthcare voor nadere informatie over uw rechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot de informatie die op deze website wordt vermeld.

Geen Uitnodiging tot Handelen

Niets op deze website strekt tot een uitnodiging of aanbod om te investeren of te handelen in effecten of American Depositary Receipts (ADR’s) van GSK (de meerderheidsaandeelhouder van ViiV Healthcare). Werkelijke resultaten en ontwikkelingen kunnen aanzienlijk verschillen van voorspellingen, opvattingen of verwachtingen die op deze website worden vermeld. In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

NP-NL-HVX-WCNT-220006, September 2022